Spring 2020

Final demos on Friday June 5, from 4:00–5:30pm

View the live stream at: www.twitch.tv/qiav

 

Gaia (Sphere Enix)

Yiran Chen, Muyuan Chi, Wenlin Mao, Zi Wang, Peizhen Wu, Chao Zhou

Komrade's Kitchen (Team Rordan Gamsay)

Brian Chi, Ana Selvaraj, Joshua Quan, Jennifer Wu, William Xu, Shirley Zhang

Cyber City (ThreeForged)

Jiajian Fu, Aditi Gaur, Kevin Huang, Charles Li, Hao Luo, Esther Zhao

Group 4

Cameron Foster, Steven Hausman, Anthony Lau, Patrick Liu, Thiago Marback, Christopher Maytom

Group 5

Joyaan Bhesania, Yang Liu, Etsu Nakahara, Mingqi Shen, Arun Sugumar, Alexander Zhu